algoritme

Algoritmes, hypercognitie en een hogere macht